Zapytanie ofertowe - Wybór Oferenta

Zamawiający

Nethone Sp. z o.o.
Plac Europejski 1
00-884 Warszawa

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji usługi badawczej dotyczącej opracowania metod identyfikacji nietypowych zachowań użytkowników na potrzeby nowego systemu w obszarze cyberbezpieczeństwa, prowadzonym w związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w konkursie nr 1/1.1.1/2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojow realizowane przez przedsiębiorstwa

W wymaganym terminie, tj. do dnia 17 listopada 2017 do godz. 23.59 wpłynęły następujące oferty:

1. Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta Politechniki Warszawskiej.